Главная


Курс обмена валют
гороскоп

Новини дня
Запорожский областной совет
Запорожская областная государственная администрация
Каменско-Днепровский районный совет
Каменско-Днепровская районная государственная администрация
Государственная налоговая администрация в Запорожской оласти


КАМ’ЯНСЬКО-ДНІПРОВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ

У К Р А Ї Н А
КАМ’ЯНСЬКО-ДНІПРОВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
голови районної державної адміністрації

07.10.2015 № 287
Про затвердження Порядку розгляду письмових звернень громадян у Кам’янсько-Дніпровській районній державній адміністрації

ЗАРЕЄСТРОВАНО В Кам’янсько-Дніпровському районному
управлінні юстиції
«19» жовтня 2015 р. за № 5/336

Керуючись статтею 25 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», Законом України «Про звернення громадян», розпорядженням голови Запорізької обласної державної адміністрації від 14 вересня 2015 року №327 „Про внесення змін до Порядку розгляду письмових звернень громадян у Запорізькій обласній державній адміністрації”, яке зареєстровано в Головному територіальному управлінні юстиції у Запорізькій області 18 вересня 2015р. за №27/1691, з метою забезпечення механізму подання письмових звернень громадян до Кам’янсько-Дніпровської районної державної адміністрації в електронній формі:

1. Затвердити Порядок розгляду письмових звернень громадян у Кам’янсько-Дніпровській районній державній адміністрації (додається).

2. Керівникам самостійних структурних підрозділів Кам’янсько-Дніпровської районної державної адміністрації до 29 жовтня 2015 року:
1) розробити та затвердити порядок опрацювання письмових звернень громадян в структурному підрозділі Кам’янсько-Дніпровської районної державної адміністрації;
2) надати інформацію до загального відділу апарату Кам’янсько-Дніпровської районної державної адміністрації.

3. Визнати таким, що втратило чинність розпорядження голови Кам’янсько-Дніпровської районної державної адміністрації від 20 вересня 2011 року №424 „Про затвердження Порядку розгляду письмових звернень громадян у Кам’янсько-Дніпровській районній державній адміністрації”, яке зареєстровано в Кам’янсько-Дніпровському районному управлінні юстиції 06 жовтня 2011р. за №11/313.

4. Розпорядження набуває чинності з 28 жовтня 2015 року, але не раніше дня його офіційного оприлюднення.

5. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на керівника апарату Кам’янсько-Дніпровської районної державної адміністрації Кабко Н.В.

Голова Кам’янсько-Дніпровської районної
державної адміністрації В.В.Свєшніков

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови Кам’янсько-Дніпровської районної державної адміністрації

07.10.2015 № 287

ЗАРЕЄСТРОВАНО В Кам’янсько-
Дніпровському районному
управлінні юстиції
«19» жовтня 2015 р. за № 5/336

ПОРЯДОК
розгляду письмових звернень громадян у
Кам’янсько-Дніпровській районній державній адміністрації
1.Розгляд письмових звернень громадян у Кам’янсько-Дніпровській районній державній адміністрації (далі - райдержадміністрація) здійснюється відповідно до Закону України «Про звернення громадян», Указу Президента України від 07.02.2008 № 109/2008 «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування», Інструкції з діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади і місцевого самоврядування, об’єднаннях громадян, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності, в засобах масової інформації, яка затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 14.04.1997 № 348 (зі змінами та доповненнями), Класифікатора звернень громадян, затвердженого
2
постановою Кабінету Міністрів України від 24.09.2008 № 858 (зі змінами та доповненнями).
Письмові звернення в електронній формі направляються на адресу електронної пошти Кам’янсько-Дніпровської районної державної адміністрації для відправлення письмових звернень громадян у електронній формі: .

2. Звернення, що надійшли до райдержадміністрації, реєструються у загальному відділі апарату райдержадміністрації у день надходження згідно із Класифікатором звернень громадян.
При реєстрації звернень на першому аркуші звернення проставляється відповідний штамп вхідної кореспонденції райдержадміністрації із зазначенням дати та вхідного номеру відповідного звернення.
У разі особистого подання письмового звернення до райдержадміністрації, на вимогу громадянина, на першому аркуші копії звернення, яку він залишає собі, проставляється відповідний штамп, дата надходження та вхідний номер звернення.
Письмові звернення, що надійшли в електронній формі, роздруковуються та реєструються як письмові звернення.

3.Облік письмових звернень здійснюється загальним відділом апарату райдержадміністрації в підсистемі «Звернення громадян» електронної автоматизованої системи документообігу «Optima WorkFlow». В підсистемі «Звернення громадян» відповідальним працівником загального відділу апарату райдержадміністрації на кожне звернення заповнюється картка звернень громадян (форма картки у додатку 1).

4.Утримання підсистеми «Звернення громадян» у належному робочому стані забезпечується загальним відділом апарату райдержадміністрації.
3
5.Письмове звернення без зазначення місця проживання, не підписане автором (авторами), а також таке, з якого неможливо встановити авторство, визнається анонімним і розгляду не підлягає.

6. У разі надходження повторного звернення від одного і того ж громадянина з одного і того ж питання, якщо перше вирішено по суті, голова райдержадміністрації згідно з чинним законодавством може прийняти рішення про припинення розгляду звернення на підставі матеріалів розгляду попередніх звернень. Проект відповіді заявнику про припинення розгляду питання готується юридичним відділом апарату райдержадміністрації за підписом голови райдержадміністрації, а у разі його відсутності особою, яка його заміщує.
Подальші звернення від таких заявників з питань, розгляд яких припинено, райдержадміністрацією не розглядаються, про що загальний відділ апарату райдержадміністрації повідомляє заявника у термін, не більше п’яти днів з дня надходження такого звернення до райдержадміністрації (зразок повідомлення у додатку 2).

7.Звернення, в якому не викладено зміст питання, або суть його є незрозумілою, повертається заявникові з відповідними роз’ясненнями не пізніше ніж через десять днів від дня його надходження.

8.Екземпляр картки звернень громадян у друкованому вигляді (реєстраційно-контрольна картка) разом з матеріалами відповідних звернень передаються на розгляд голові райдержадміністрації, а у разі його відсутності особі, яка його заміщує, для написання протягом трьох календарних днів з дня отримання звернення проекту резолюції щодо розгляду звернення безпосереднім виконавцем. Після розгляду відповідним керівником звернення протягом робочого дня передаються до загального апарату
4
райдержадміністрації.
Керівництво структурного підрозділу Кам’янсько-Дніпровської районної державної адміністрації, який за резолюцією визначено безпосереднім виконавцем за зверненням, протягом двох днів, з дня отримання звернення на виконання, може, у разі потреби, звернутися до відповідного керівника, що підписав резолюцію щодо її зміни або доповнення.

9.Звернення інвалідів Великої Вітчизняної війни, Героїв Соціалістичної Праці, Героїв Радянського Союзу, Героїв України, жінок, яким присвоєно почесне звання України «Мати-героїня» розглядаються головою райдержадміністрації особисто.

10. У разі відсутності керівника, до компетенції якого належить розгляд звернення, таке звернення розглядається іншим керівником, який виконує його функції згідно із взаємозамінністю повноважень.

11. Звернення, в яких порушені питання, що не входять до повноважень райдержадміністрації, пересилаються за належністю в термін, не більше п’яти днів з дня надходження за належністю відповідному органу чи посадовій особі, про що повідомляється громадянину, який подав звернення (зразок повідомлення у додатку 3).
Повідомлення громадянину про направлення його звернення на розгляд за належністю до органу, до компетенції якого відноситься розгляд його звернення, а також листи та повідомлення громадянину про пересилання звернень, помилково надісланих до райдержадміністрації (зразок листа у додатку 4) підписує керівник апарату райдержадміністрації або заступник керівника апарату, начальник відділу організаційної роботи апарату райдержадміністрації.

5
12. Забороняється направляти скарги громадян для розгляду тим органам або посадовим особам, дії, чи рішення яких оскаржуються.

13. Підготовку матеріалів для відправки звернень на розгляд відповідальним виконавцям, відповідно до резолюцій керівництва райдержадміністрації, та оперативний контроль за дотриманням термінів розгляду звернень здійснює загальний відділ апарату райдержадміністрації.
Термін розгляду зазначається у реєстраційній картці підсистеми «Звернення громадян».

14. Відповідальність за своєчасний та якісний розгляд звернень, надання письмової відповіді заявнику несуть посадові особи, яким доручено розгляд звернень.
Керівники структурних підрозділів райдержадміністрації систематично вживають необхідних заходів щодо скорочення фактичних термінів розгляду звернень в структурних підрозділах, які вони очолюють.

15. Звернення вважається таким, що перебуває на контролі в райдержадміністрації, якщо у резолюції відповідного керівника райдержадміністрації, що розглядав звернення, надано доручення поінформувати про результати розгляду звернення райдержадміністрацію або цього керівника особисто.

16. За результатами розгляду звернень, що перебувають на контролі в облдержадміністрації, райдержадміністрації письмова відповідь заявникам та інформація керівництву облдержадміністрації, райдержадміністрації візується керівниками структурних підрозділів райдержадміністрації та відділів апарату райдержадміністрації згідно із резолюцією, в обов’язковому порядку працівником загального відділу апарату райдержадміністрації, який відповідає
6
за роботу із зверненнями громадян та підписується головою райдержадміністрації, а у разі його відсутності особою, яка його заміщує.

17.Інформація Народним депутатам України за результатами розгляду звернень громадян готується виключно за підписом голови районної державної адміністрації, візується виконавцем у працівника загального відділу апарату райдержадміністрації, який відповідає за роботу із зверненнями громадян та відповідно до функціонального розподілу обов’язків, у першого заступника, заступників голови райдержадміністрації, керівника апарату райдержадміністрації.

18. Відповідь заявнику на початку має містити у лівому куті короткий зміст питання за формою «Про…» та шанобливе звернення з використанням імені та по-батькові заявника – «Шановний (а) …!». У разі, якщо ім’я та по-батькові заявника не відомі, використовується форма з прізвищем заявника – «Шановний пане (пані) …!». Безпосередньо перед підписом посадової особи відповідь закінчується фразою – «З повагою».
За бажанням заявника письмова відповідь направляється в електронній формі на адресу електронної пошти заявника. Для відправлення в електронній формі письмова відповідь має бути відсканованою на офіційному бланку із зазначенням вихідного реєстраційного номера та за підписом відповідної посадової особи.
Відповідь на письмове звернення, яке подане в електронній формі, надається з урахуванням вимог Закону України «Про захист персональних даних.

19. У разі необхідності продовження терміну розгляду звернення, за згодою посадової особи, що надала доручення щодо розгляду звернення,

7
відповідальним виконавцем надсилається повідомлення заявнику до закінчення основного терміну розгляду звернення.

20. Інформація про результати розгляду звернень, що перебувають на контролі в облдержадміністрації, райдержадміністрації разом із підписаною відповідною посадовою особою копією відповіді заявнику та інформацією до облдержадміністрації, матеріалами звернення надаються структурним підрозділом – відповідальним виконавцем за зверненням до приймальні райдержадміністрації для підписання. Після підписання проектів відповідей ці матеріали передаються працівником приймальні райдержадміністрації до загального відділу апарату райдержадміністрації.

21. Протягом трьох робочих днів з дня отримання загальним відділом апарату райдержадміністрації, інформація про результати розгляду відповідальними виконавцями за зверненнями громадян разом з копіями відповідей заявникам, надається відповідним керівникам райдержадміністрації, через працівника приймальні райдержадміністрації для зняття відповідних звернень з контролю.

22.Після розгляду керівництвом працівник приймальні райдержадміністрації, протягом одного робочого дня, забезпечує повернення матеріалів звернень до загального відділу апарату райдержадміністрації для централізованого формування справи. Формування і зберігання справ у виконавців забороняється.

23. Рішення про зняття звернень з контролю приймають посадові особи, які прийняли рішення про постановку на контроль відповідного звернення, шляхом накладання резолюції «До справи» на інформації про результати розгляду звернення.
8
24. У разі необхідності відповідна посадова особа може залишити звернення на контролі до остаточного рішення та інформування заявника про остаточні результати розгляду. В такому випадку, заявнику до кінця остаточного розгляду його звернення, надається проміжна відповідь у встановлений чинним законодавством термін.

25. Термін зберігання документів за пропозиціями, заявами і скаргами складає п’ять років. Після закінчення п’ятирічного терміну зберігання документи за пропозиціями, заявами і скаргами знищуються у порядку, встановленому чинним законодавством.

Керівник апарату Кам’янсько-Дніпровської
районної державної адміністрації Н.В.Кабко

Додаток 2

до Порядку розгляду письмових звернень громадян у Кам’янсько-Дніпровській районній державній адміністрації

УКРАЇНА

КАМ’ЯНСЬКО-ДНІПРОВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА
АДМІНІСТРАЦІЯ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ

вул. Набережна,87, м.Кам’янка-Дніпровська, Кам’янсько-Дніпровського р-ну, Запорізької області,71304, тел/факс (06138) 2-35-93, е-mail: , е-mail: , код ЄДРПОУ 02140900

________________№_____________ На №________________від ____________

П.І.Б.
Адреса:

Повідомляємо, що Ваше звернення, яке було надіслано з Запорізької облдержадміністрації від ________ за № ____, одержано та зареєстровано Кам’янсько-Дніпровською райдержадміністрацією від ________ за № ____.
Оскільки розгляд порушеного Вами питання припинено згідно зі ст. 8 Закону України «Про звернення громадян» (лист Кам’янсько-Дніпровської райдержадміністрації від __________№ ), підстави для його повторного розгляду відсутні.

Голова районної
державної адміністрації

Ім’я, по батькові, прізвище

Керівник апарату Кам’янсько-Дніпровської
районної державної адміністрації Н.В.Кабко
а

Додаток 3

до Порядку розгляду письмових звернень громадян у Кам’янсько-Дніпровській районній державній адміністрації

УКРАЇНА

КАМ’ЯНСЬКО-ДНІПРОВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА
АДМІНІСТРАЦІЯ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ

вул. Набережна,87, м.Кам’янка-Дніпровська, Кам’янсько-Дніпровського р-ну, Запорізької області,71304, тел/факс (06138) 2-35-93, е-mail: , е-mail: , код ЄДРПОУ 02140900

________________№_____________ На №________________від ____________

П.І.Б.
Адреса:

Повідомляємо, що Ваше звернення одержано Кам’янсько-Дніпровською райдержадміністрацією і, відповідно до ч. 3 ст. 7 Закону України „Про звернення громадян”, надіслано до _________________________________ для розгляду в межах компетенції та надання Вам відповіді.

Керівник апарату районної
державної адміністрації

Ім’я, по батькові, прізвище

Керівник апарату Кам’янсько-Дніпровської
районної державної адміністрації Н.В.Кабко
Начальник загального

апарату райдержадміністрації

Додаток 4

до Порядку розгляду письмових звернень громадян у Кам’янсько-Дніпровській районній державній адміністрації

УКРАЇНА
КАМ’ЯНСЬКО-ДНІПРОВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА
АДМІНІСТРАЦІЯ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ

вул. Набережна,87, м.Кам’янка-Дніпровська, Кам’янсько-Дніпровського р-ну, Запорізької області,71304, тел/факс (06138) 2-35-93, е-mail: , е-mail: , код ЄДРПОУ 02140900

________________№_____________ На №________________від ____________

Василівська райдержадміністрація

Копія: Адміністрація
Президента України

Глуховій К.М.,
с. Широке,
Василівський р-н,
Запорізька обл.
71600

Надсилаємо заяву гр. Глухової К.М., яка помилково надійшла до Кам’янсько-Дніпровської райдержадміністрації з Адміністрації Президента України, для розгляду за належністю.

Додаток: на 2 аркушах на першу адресу.

Керівник апарату районної
державної адміністрації

Ім’я, по батькові, прізвище

Керівник апарату Кам’янсько-Дніпровської
районної державної адміністрації Н.В.Кабко

У К Р А Ї Н А
КАМ’ЯНСЬКО-ДНІПРОВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
голови районної державної адміністрації

07.10.2015
№ 288
Про затвердження Порядку опрацювання усних звернень громадян, що надійшли за допомогою засобів телефонного зв’язку, в Кам’янсько-Дніпровській районній державній адміністрації

ЗАРЕЄСТРОВАНО В Кам’янсько-
Дніпровському районному
управлінні юстиції
«20» жовтня 2015 р. за № 6/337

Керуючись статтею 25 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», Законом України «Про звернення громадян», розпорядженням голови Запорізької обласної державної адміністрації від 14 вересня 2015 року №326 „Про затвердження Порядку опрацювання усних звернень громадян, що надійшли за допомогою засобів телефонного зв’язку, в Запорізькій обласній державній адміністрації”, яке зареєстровано в Головному територіальному управлінні юстиції у Запорізькій області 18 вересня 2015 р. за № 26/1690, з метою забезпечення механізму опрацювання усних звернень громадян, які подаються до Кам’янсько-Дніпровської районної державної адміністрації за допомогою засобів телефонного зв’язку:

1. Затвердити Порядок опрацювання усних звернень громадян, що надійшли за допомогою засобів телефонного зв’язку, в Кам’янсько-Дніпровській районній державній адміністрації (додається).

2.Визначити номер засобу телефонного зв’язку 0(6138)2-35-93, за яким прийматимуться усні звернення громадян до Кам’янсько-Дніпровської районної державної адміністрації.

3.Керівникам самостійних структурних підрозділів Кам’янсько-Дніпровської районної державної адміністрації до 29 жовтня 2015 року:
1) визначити номери засобів телефонного зв’язку, за якими прийматимуться усні звернення громадян у відповідних структурних підрозділах Кам’янсько-Дніпровської районної державної адміністрації;
2) розробити та затвердити порядок опрацювання усних звернень громадян, що надійшли за допомогою засобів телефонного зв’язку, в структурному підрозділі Кам’янсько-Дніпровської районної державної адміністрації;
3) надати інформацію до загального відділу апарату Кам’янсько-Дніпровської районної державної адміністрації.

4. Загальному відділу апарату Кам’янсько-Дніпровської районної державної адміністрації до 29 жовтня 2015 року розмістити в засобах масової інформації інформацію про номер телефонного зв’язку, за якими прийматимуться усні звернення громадян в Кам’янсько-Дніпровській районній державній адміністрації.

5.Загальному відділу апарату Кам’янсько-Дніпровської районної державної адміністрації до 30 жовтня 2015 року поінформувати голову Кам’янсько-Дніпровської районної державної адміністрації про результати виконання цього розпорядження.

6.Розпорядження набуває чинності з 28 жовтня 2015 року, але не раніше дня його офіційного оприлюднення.

7.Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на керівника апарату Кам’янсько-Дніпровської районної державної адміністрації Кабко Н.В..

Голова Кам’янсько-Дніпровської районної
державної адміністрації В.В.Свєшніков

Проект вносить:
начальник загального відділу
апарату Кам’янсько-Дніпровської районної
державної адміністрації С.А.Миронова

Аркуш погодження додається.

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови Кам’янсько-Дніпровської районної державної адміністрації

07.10.2015 № 288

ЗАРЕЄСТРОВАНО В Кам’янсько-Дніпровському районному
управлінні юстиції
«29» вересня 2015 р. за № 4/335

ПОРЯДОК
опрацювання усних звернень громадян, що надійшли за допомогою засобів телефонного зв’язку, в Кам’янсько-Дніпровській районній державній адміністрації

І. Загальні положення
1. Порядок опрацювання усних звернень громадян, що надійшли за допомогою засобів телефонного зв’язку, в Кам’янсько-Дніпровській районній державній адміністрації (далі – Порядок) регламентує механізми надходження та опрацювання в Кам’янсько-Дніпровській районній державній адміністрації усних звернень громадян, що надійшли за допомогою засобів телефонного зв’язку, порядок взаємодії структурних підрозділів Кам’янсько-Дніпровської районної державної адміністрації, територіальних органів центральних органів виконавчої влади, установ та організацій із забезпечення оперативного розгляду таких звернень.
2
2. Усні звернення громадян за допомогою засобів телефонного зв’язку можуть надходити до Кам’янсько-Дніпровської районної державної адміністрації з:
1)Урядової гарячої лінії через Запорізьку обласну державну адміністрацію;
2)гарячих телефонних ліній керівників вищих органів влади;
3)Гарячої телефонної лінії Кам’янсько-Дніпровської районної державної адміністрації;
4)гарячих телефонних ліній спілкування із громадянами голови Кам’янсько-Дніпровської районної державної адміністрації та його заступників;
5)інших органів влади відповідно до частини третьої статті 7 Закону України «Про звернення громадян».

3. Усні звернення громадян за допомогою засобів телефонного зв’язку подаються до Кам’янсько-Дніпровської районної державної адміністрації виключно за телефонним номером та у спосіб, що визначені у цьому Порядку.

ІІ. Гаряча телефонна лінія Кам’янсько-Дніпровської районної державної адміністрації
1. Гаряча телефонна лінія Кам’янсько-Дніпровської районної державної адміністрації є спеціальним постійно діючим засобом телекомунікації для забезпечення можливості подання усних звернень громадянами до Кам’янсько-Дніпровської районної державної адміністрації та отримання ними консультацій у телефонному режимі.

2. Дзвінки на Гарячу телефонну лінію Кам’янсько-Дніпровської районної державної адміністрації приймаються за номером: 0(6138)2-35-93 протягом робочого часу Кам’янсько-Дніпровської районної державної адміністрації без перерви на обід. Гаряча телефонна лінія Кам’янсько-Дніпровської районної
3
державної адміністрації не працює у дні офіційних державних свят та дні, що визначаються вихідними відповідно до чинного законодавства України.

3. Функціонування Гарячої телефонної лінії Кам’янсько-Дніпровської районної державної адміністрації: прийом дзвінків, реєстрацію та первинне опрацювання звернень, розсилку звернень на розгляд безпосереднім виконавцям за зверненнями, контроль термінів розгляду, контроль результатів розгляду, захист персональних даних громадян, що звертаються на Гарячу телефонну лінію Кам’янсько-Дніпровської районної державної адміністрації, забезпечує загальний відділ апарату Кам’янсько-Дніпровської районної державної адміністрації.

4. Дзвінки приймаються працівником загального відділу апарату Кам’янсько-Дніпровської районної державної адміністрації у порядку автоматичної черги. Прийом дзвінка працівник у обов’язковому порядку розпочинає з привітання та представлення.

5. Працівник надає оперативну консультацію громадянину, якщо він звертається з питанням, яке потребує оперативної консультації, щодо компетенції певних органів влади або їх структурних підрозділів, їх місце знаходження або контактних телефонів. У разі, якщо громадянин звертається із усним зверненням, працівник реєструє відповідне звернення в електронній базі даних.
Працівник отримує згоду громадянина на опрацювання його персональних даних у ході розгляду його звернення, відповідно до Закону України «Про захист персональних даних».

ІІІ. Гарячі телефонні лінії спілкування із громадянами голови Кам’янсько-Дніпровської районної державної адміністрації та його заступників

4
1. Голова, перший заступник, заступник голови та керівник апарату Кам’янсько-Дніпровської районної державної адміністрації один раз на місяць за окремо затвердженим графіком проводять гарячі телефонні лінії спілкування із громадянами за номером 0(6138) 2-35-93.

2. Гарячі телефонні лінії спілкування із громадянами голови Кам’янсько-Дніпровської районної державної адміністрації, першого заступника, заступника та керівника апарату тривають протягом однієї години.

3.Організацію проведення та опрацювання результатів гарячих телефонних ліній спілкування із громадянами голови Кам’янсько-Дніпровської районної державної адміністрації та його заступників забезпечує загальний відділ апарату Кам’янсько-Дніпровської районної державної адміністрації (далі – Відділ).

4.Відділ:
1) щомісячно готує та подає на затвердження голові Кам’янсько-Дніпровської районної державної адміністрації проекти графіків проведення гарячих телефонних ліній спілкування із громадянами голови Кам’янсько-Дніпровської районної державної адміністрації та його заступників;
2) не пізніше ніж за 5 календарних днів подає до засобів масової інформації оголошення про проведення наступної гарячої телефонної лінії спілкування із громадянами голови Кам’янсько-Дніпровської районної державної адміністрації, першого заступника, заступника та керівника апарату;
3) за необхідністю забезпечує запрошення для участі у гарячих телефонних лініях спілкування із громадянами голови Кам’янсько-Дніпровської районної державної адміністрації, першого заступника, заступника та керівника апарату відповідних керівників структурних підрозділів Кам’янсько-Дніпровської районної державної адміністрації та керівників територіальних органів центральних органів виконавчої влади,
5
установ та організацій;
4)забезпечує запис усних звернень громадян, що були подані на гарячій телефонній лінії спілкування із громадянами голови Кам’янсько-Дніпровської районної державної адміністрації, першого заступника, заступника та керівника апарату на паперові носії, їх подальшу реєстрацію в підсистемі «Звернення громадян» електронної автоматизованої системи документообігу «Optima WorkFlow» та організацію розгляду таких звернень.

IV. Розгляд усних звернень громадян, що надійшли за допомогою телефонного зв’язку
1. Усні звернення, що надійшли до Кам’янсько-Дніпровської районної державної адміністрації з Урядової гарячої лінії та Гарячої телефонної лінії Кам’янсько-Дніпровської районної державної адміністрації, розглядаються протягом 15 календарних днів з моменту їх реєстрації.

2. Усні звернення, які отримані за допомогою засобів телефонного зв’язку, направлені на розгляд до Кам’янсько-Дніпровської районної державної адміністрації вищими органами влади та поставлені ними на контроль, розглядаються у межах термінів, передбачених дорученнями керівників вищих органів влади.

3. Усі інші усні звернення розглядаються у межах термінів, що передбачені чинним законодавством.

4. Голова Кам’янсько-Дніпровської районної державної адміністрації здійснює первинний розгляд та накладає резолюції за усними зверненнями, що надійшли за допомогою засобів телефонного зв’язку від категорій громадян, які згідно з чинним законодавством має розглядати виключно керівник органу влади.

6
5. Первинний розгляд та накладання резолюції за усними зверненнями,
що надійшли за допомогою засобів телефонного зв’язку, здійснює загальний відділ апарату Кам’янсько-Дніпровської районної державної адміністрації за виключенням звернень, що згідно з чинним законодавством розглядає виключно голова Кам’янсько-Дніпровської районної державної адміністрації, та звернень, що надійшли від вищих органів влади та поставлені ними на контроль.

6. Первинний розгляд та накладання резолюції за усними зверненнями, які отримані за допомогою засобів телефонного зв’язку, направлені на розгляд до Кам’янсько-Дніпровської районної державної адміністрації вищими органами влади та поставлені ними на контроль, здійснюють перший заступник, заступник, керівник апарату Кам’янсько-Дніпровської районної державної адміністрації у межах затвердженого розподілу обов’язків.

7. У разі відсутності відповідного керівника Кам’янсько-Дніпровської районної державної адміністрації звернення, що відносяться до його компетенції, розглядає керівник, що заміщує його згідно із розпорядженням голови Кам’янсько-Дніпровської районної державної адміністрації про розподіл обов’язків між головою, першим заступником, заступником, керівником апарату Кам’янсько-Дніпровської районної державної адміністрації.

8. Перший заступник, заступник, керівник апарату Кам’янсько-Дніпровської районної державної адміністрації у межах затвердженого розподілу обов’язків підписують листи щодо направлення звернень відповідно до частини третьої статті 7 Закону України «Про звернення громадян» до відповідних органів або посадових осіб.

9. Розгляд усних звернень, що надійшли за допомогою телефонного
7
зв’язку, структурними підрозділами Кам’янсько-Дніпровської районної
державної адміністрації – безпосередніми виконавцями за зверненнями, згідно з резолюціями керівництва Кам’янсько-Дніпровської районної державної адміністрації, здійснюється відповідно до Порядку розгляду письмових звернень громадян у Кам’янсько-Дніпровській районній державній адміністрації, затвердженого розпорядженням голови Кам’янсько-Дніпровської районної державної адміністрації від 07 жовтня 2015 року № 287, з урахуванням термінів розгляду передбачених цим Порядком.

10. Інформація про результати розгляду усних звернень громадян, що надійшли з Гарячої телефонної лінії Кам’янсько-Дніпровської районної державної адміністрації надається структурними підрозділами Кам’янсько-Дніпровської районної державної адміністрації – безпосередніми виконавцями за зверненнями до загального відділу апарату Кам’янсько-Дніпровської районної державної адміністрації разом з копією листа, яким поінформовано заявника, в електронному вигляді.

Керівник апарату Кам’янсько-Дніпровської
районної державної адміністрації Н.В.Кабко